Duplicate Query Checker voor meerdere accounts

Check of dezelfde zoekopdracht terugkomt in meerdere accounts!

Start nu!
Duplicate Query Checker voor meerdere accounts
Duplicate Get started!

Zoekopdrachten van gebruikers kunnen gematcht worden aan meerdere zoekwoorden. Om te voorkomen dat je data onnodig verdeeld wordt, heeft Brainlabs een mooi script geschreven dat identieke zoekopdracht in verschillende ad groups vindt. Dit script is nu aangepast om te werken op MCC-niveau zodat ook doublures tussen accounts worden getoond. Daarnaast zijn er een paar kleine verbeteringen doorgevoerd.

Hoe werkt het script?

Het script checkt of een identieke zoekopdracht aan meerdere zoekwoorden wordt gematcht. Dit kunnen zoekwoorden zijn in dezelfde ad group, in een andere ad group of in een ander account. Als er doublures gevonden zijn dan worden deze weggeschreven naar een Google Sheet. Op die manier kun je snel issues detecteren en eventueel negatieve zoekwoorden instellen om dubbele matching te voorkomen. Het script is getest in diverse MCC's (tot 9 accounts).

Vind dubbele search terms in meerdere accounts

Verbeteringen

Om het script nog gebruiksvriendelijker te maken zijn een aantal verbeteringen toegevoegd (ook al is het gros van de code geschreven door Brainlabs):

 • Date range aanpasbaar
  Je kan nu in de config instellen over welk datumbereik je de search terms wil bekijken
 • Google Sheet styling
  De eerste regel is dik gedrukt en vastgezet
 • Optionele instellingen
  Zie "Instellingen" hoofdstuk hieronder: er zijn extra opties beschikbaar omdat het script op MCC-niveau draait

Instellingen

 • SPREADSHEET_URL: De URL van de Google Sheet (deze mag leeg zijn)
 • ACCOUNT_IDS or LABEL_NAME: Selecteer de gewenste accounts d.m.v. Account ID of door het toepassen van een account label. Laat leeg als je alle accounts in een MCC wil checken.
 • CAMPAIGN_NAME_CONTAINS: Vul deze variabele in als je het script wil beperken tot specifieke campagnes
 • CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN: Vul deze variabele bepaalde campagnes wil uitsluiten van het script
 • IGNORE_PAUSED_CAMPAIGNS: Stel in op 'true' als je alleen actieve campagnes wil checken
 • IMPRESSION_TRESHOLD: Alleen search terms met meer dan de hier ingestelde impressies worden gecheckt
 • DATE_RANGE: Kies het gewenste datumbereik. De opties vind je hier
 • CROSS_ACCOUNT_ONLY: Stel in op 'true' als je alleen voor dubbelingen in andere accounts wil checken
 • IGNORE_BMM_EXACT: Mocht je het account hebben opgesplitst in campagnes/ad groups per match type, dan kun je deze doublures negeren door deze variabele op 'true' in te stellen.
 • BMM_IDENTIFIER and EXACT_IDENTIFIER: Zie uitleg hierboven

Frequentie: Het instellen van een bepaalde frequentie is niet nodig. Je voert het script uit op het moment dat je de analyse doet.

The script
// Duplicate Query Checker across accounts (MCC)
//
// ABOUT THE SCRIPT
// Check for duplicate search terms across accounts
//
// Created By: Brainlabs
// Adjusted by: Martijn Kraan
// Brightstep.nl
// 
// Created: 23-09-2019
// Last update: 23-09-2019
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {

  SPREADSHEET_URL: 'https://docs.google.com/YOUR-SPREADSHEET-URL-HERE',
  // The URL of the Google Sheet the results will be put into.
  // This can be an empty Google Sheet

  ACCOUNT_IDS: [],
  LABEL_NAME: '',
  // Pick you preferred method of selecting accounts
  // Fill in the account ID's or apply a label to the account you want to check
  // Leave the other variable empty
  // E.g. ACCOUNT_IDS: ['123-456-7891', '987-654-3211'] or leave empty by using []
  // E.g. LABEL_NAME: 'script: Duplicate Query Checker' or leave empty by using ''

  CAMPAIGN_NAME_CONTAINS: [],
  // Use this if you only want to look at some campaigns.
  // For example ["Brand"] would only look at campaigns with 'Brand' in the name,
  // while ["Brand","Generic"] would only look at campaigns with 'Brand' or 'Generic'
  // in the name.
  // Leave as [] to include all campaigns. 

  CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN: [],
  // Use this if you want to exclude some campaigns.
  // For example ["Display"] would ignore any campaigns with 'Display' in the name,
  // while ["Display","Shopping"] would ignore any campaigns with 'Display' or
  // 'Shopping' in the name.
  // Leave as [] to not exclude any campaigns.

  IGNORE_PAUSED_CAMPAIGNS: true,
  // Set this to true to only look at currently active campaigns.
  // Set to false to also include campaigns that are currently paused. 

  IMPRESSION_TRESHOLD: 30,
  // Only queries with more than this number of impressions will be looked at.
  // Set as 0 to look at all available queries.

  DATE_RANGE: 'LAST_30_DAYS',
  // Pick your desired date range. See options here:
  // developers.google.com/adwords/api/docs/guides/awql#formal_grammar

  CROSS_ACCOUNT_ONLY: false,
  // If 'true', show cross-account duplicates only
  // Of 'false', show duplicates within the same account as well

  IGNORE_BMM_EXACT: false,
  BMM_IDENTIFIER: 'bmm',
  EXACT_IDENTIFIER: 'exact'
  // If you're structures consists of ad groups split by match type (e.g. BMM/Exact),
  // fill in the identifiers and set IGNORE_BMM_EXACT to true to ignore these duplicates
  // If 'true', duplicate query's in an equivalent BMM/Exact ad group will be ignored
  // If 'true', duplicate query's in an equivalent BMM/Exact ad group will be show

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {

  var accountSelector;

  if (config.ACCOUNT_IDS.length != 0) {
    accountSelector = AdsManagerApp.accounts().withIds(config.ACCOUNT_IDS);
  }
  if (config.LABEL_NAME) {
    accountSelector = AdsManagerApp.accounts().withCondition('LabelNames CONTAINS "' + config.LABEL_NAME + '"');
  }
  accountSelector.executeInParallel('processClientAccount', 'afterProcessAllClientAccounts');

}

/* 
The "main function" of the script
which is executed for each account
and return the duplicate queries
*/
function processClientAccount() {

  // Process the client account 
  var campaignIds = getCampaignIds(config.IGNORE_PAUSED_CAMPAIGNS, config.CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN, config.CAMPAIGN_NAME_CONTAINS);
  var queries = getQueries(campaignIds);

  // Return the result
  return JSON.stringify(queries);
}

/* 
After all accounts are checked:
Builds array of Adgroups indexed by Query. 
Structure:
Queries => [adGroups, CampaignId, ...], ...]
*/
function afterProcessAllClientAccounts(results) {

  var queries = {};
  var totalRows = [];

  // Combine the returned queries from each account into one array 
  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
    var result = JSON.parse(results[i].getReturnValue());
    totalRows = totalRows.concat(result);
  }

  for (var j = 0; j < totalRows.length; j++) {
    var row = totalRows[j];

    var metrics = [row['AccountDescriptiveName'], row['AdGroupId'], row['AdGroupName'], row['CampaignId'], row['CampaignName'], row['KeywordTextMatchingQuery'], row['Impressions'], row['Clicks'], row['Cost'], row['Conversions']]

    // If the query is new...
    if (typeof queries[row['Query']] == 'undefined') {
      queries[row['Query']] = [metrics];
    } else {
      // If the duplicate is in the same account...
      if (config.CROSS_ACCOUNT_ONLY && queries[row['Query']][0][0] == row['AccountDescriptiveName']) {
        continue;
      }
      // If the duplicate is in the match type equivalent ad group...     
      else if (config.IGNORE_BMM_EXACT && equalizer(queries[row['Query']][0][2]) == equalizer(row['AdGroupName'])) {
        continue;
      } else {
        queries[row['Query']].push(metrics);
      }
    }
  }

  for (var property in queries) {
    if (queries[property].length == 1) {
      delete queries[property];
    }
  }
  // return queries; 
  Logger.log(Object.keys(queries).length + ' Search Queries appear in two or more Ad Groups.');

  // Check the spreadsheet and export the results 
  var writeSpreadsheet = checkSpreadsheet(config.SPREADSHEET_URL, 'the spreadsheet');
  var writeSheet = writeSpreadsheet.getSheets()[0];
  writeReport(queries, writeSheet);
}

// Check the spreadsheet URL has been entered, and that it works
function checkSpreadsheet(spreadsheetUrl, spreadsheetName) {
  if (spreadsheetUrl.replace(/[AEIOU]/g, "X") == 'https://docs.google.com/YXXR-SPRXXDSHXXT-XRL-HXRX') {
    throw ('Problem with ' + spreadsheetName + ' URL: make sure you\'ve replaced the default with a valid spreadsheet URL.');
  }
  try {
    var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);

    // Checks if you can edit the spreadsheet
    var sheet = spreadsheet.getSheets()[0];
    var sheetName = sheet.getName();
    sheet.setName(sheetName);

    return spreadsheet;
  } catch (e) {
    throw ('Problem with ' + spreadsheetName + ' URL: "' + e + '"');
  }
}

// Get the IDs of campaigns which match the given options
function getCampaignIds(ignorePausedCampaigns, campaignNameDoesNotContain, campaignNameContains) {
  var whereStatement = 'WHERE ';
  var whereStatementsArray = [];
  var campaignIds = [];

  if (ignorePausedCampaigns) {
    whereStatement += 'CampaignStatus = ENABLED ';
  } else {
    whereStatement += 'CampaignStatus IN ["ENABLED", "PAUSED"] ';
  }

  for (var i = 0; i < campaignNameDoesNotContain.length; i++) {
    whereStatement += 'AND CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE "' + campaignNameDoesNotContain[i].replace(/"/g, '\\\"') + '" ';
  }

  if (campaignNameContains.length == 0) {
    whereStatementsArray = [whereStatement];
  } else {
    for (var i = 0; i < campaignNameContains.length; i++) {
      whereStatementsArray.push(whereStatement + 'AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE "' + campaignNameContains[i].replace(/"/g, '\\\"') + '" ');
    }
  }

  for (var i = 0; i < whereStatementsArray.length; i++) {
    var campaignReport = AdWordsApp.report(
      ' SELECT CampaignId ' +
      ' FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT ' +
      whereStatementsArray[i] +
      'DURING ' + config.DATE_RANGE);

    var rows = campaignReport.rows();
    while (rows.hasNext()) {
      var row = rows.next();
      campaignIds.push(row['CampaignId']);
    }
  }

  if (campaignIds.length == 0) {
    throw ('No campaigns found with the given settings.');
  }

  Logger.log(campaignIds.length + ' campaigns found');
  return campaignIds;
}

/* 
Downloads a search query performance report
Stores data in an array. 
Returns that array.
*/
function getQueries(campaignIds) {

  var queries = [];
  var report = AdWordsApp.report(
    ' SELECT Query, AccountDescriptiveName, CampaignId, CampaignName, AdGroupId, AdGroupName, KeywordTextMatchingQuery, Impressions, Clicks, Cost, Conversions' +
    ' FROM SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT ' +
    ' WHERE ' +
    ' CampaignId IN [' + campaignIds.join(',') + ']' +
    ' AND Impressions > ' + config.IMPRESSION_TRESHOLD +
    ' DURING ' + config.DATE_RANGE);

  var rows = report.rows();

  while (rows.hasNext()) {
    var row = rows.next();
    if (row['KeywordTextMatchingQuery'].indexOf('==') > -1) { //The 'keyword' is a product in a Shopping campaign
      continue;
    }
    queries.push(row);
  }
  return queries;
}

/*
Goes through object writting each line to a sheet.
Search Terms are ordered by total impressions.
*/
function writeReport(queries, writeSheet) {
  writeSheet.clear();

  var queryTotalImpressions = {};
  for (var query in queries) {
    var impressions = 0;
    var metrics = queries[query];
    for (var j = 0; j < metrics.length; j++) {
      impressions += parseInt(metrics[j][6].replace(/,/g, ''), 10);
    }
    queryTotalImpressions[query] = impressions;
  }
  var orderedQueries = Object.keys(queries).sort(function(a, b) {
    return queryTotalImpressions[b] - queryTotalImpressions[a];
  });

  writeSheet.getRange(1, 1, 1, 11).setValues([
    ['Search Term', 'Account', 'AdGroup Id', 'AdGroup Name', 'Campaign Id', 'Campaign Name', 'Triggered Keyword', 'Impressions', 'Clicks', 'Cost', 'Conversions']
  ]).setFontWeight('bold');

  var vertical = 2;
  var sizes = [];
  for (var i in orderedQueries) {
    sizes.push(queries[orderedQueries[i]].length);
  }
  for (var i in orderedQueries) {
    var entry = orderedQueries[i];
    var currentArrays = queries[entry];
    var size = sizes[i];
    writeSheet.getRange(vertical, 1).setValue(entry);
    writeSheet.getRange(vertical, 2, size, 10).setValues(currentArrays);
    vertical += size;
  }
  // Some additional formatting
  writeSheet.getRange('A:K').setHorizontalAlignment('left');
  writeSheet.setFrozenRows(1);
  Logger.log('The data has been written to the sheet specified by URL provided');
}

/*
Helper function: make ad group names equal to check for BMM / Exact duplicates
*/
function equalizer(adGroupName) {
  var strippedAdGroupName = adGroupName.replace(config.EXACT_IDENTIFIER, '').replace(config.BMM_IDENTIFIER, '').toLowerCase();
  return strippedAdGroupName;
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop