OptiScore Tracker - MCC

Eenvoudig de OptiScore van jouw accounts in de gaten houden en een melding ontvangen wanneer actie vereist is!

Start nu!
Google Ads OptiScore TrackerOptiScore Tracker voor MCC
OptiScore Get started!

Als SEA specialisten kunnen we er bijna niet meer omheen; de optimalisatiescore van Google. Na introductie van deze statistiek heeft die voor Google steeds meer waarde gekregen. Het doorvoeren van aanbevelingen heeft mogelijk invloed op de prestaties van je campagnes en is voor bureau's een vereiste voor het verkrijgen van de partnerbadge. Maar snel overzicht krijgen van de score per campagne is minder makkelijk gemaakt.

OptiScore per campagne

Dit script zal je daarom helpen bij het monitore van de OptiScore voor de campagnes in jouw accounts. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, kan je dit script met kopiëren / plakken eenvoudig in jouw MCC hangen. Geef in het script wel een ondergrens van de OptiScore die de campagnes moeten halen, wanneer je automatisch per mail een melding wilt ontvangen met de campagnes waar je actie op moet ondernemen.

Overzicht van accounts

Met dit script kan je tot 50 accounts in 1x controleren. Het script voegt automatisch een sheet toe aan jouw drive met daarin een overzicht van de scores per account. Daarnaast krijg je een map per account waarin de score per campagne wordt bijgehouden, zodat je er daar verder in kan duiken. Zorg dat je snel op de hoogte bent van de score per account door het script een mail te laten sturen.

Let op: dit is een 'New Scripts Experience' script, je moet dus bovenaan het script deze optie wel inschakelen (standaard bij nieuwe scripts). Hiermee kan je namelijk gebruik maken van de Google Ads API, waar de optimization score van Google in te vinden in. 

Instellingen

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • DRIVE_FOLDER: Kies een map op Drive om de verzamelde statistieken kwijt te kunnen.
 • OPTISCORE_THRESHOLD: Geef een waarde op waaraan je wilt dat jouw campagnes minimaal voldoen.
 • EMAIL_REPORT: Zet op 'true' om een mail te krijgen met de campagnes die lager dan de threshold scoren.
 • EMAIL_RECIPIENTS: Geef aan naar wie deze mail verstuurd moet worden
 • EMAIL_SUBJECT: Onderwerp van de mail, hoeft niet aangepast te worden.

Frequentie: Stel dit script in om 1x per week of maand te draaien.

The script
// Copyright 2022 - until eternity
// Free to use or alter for everyone. A mention would be nice ;-)
//
// Created by: Tibbe van Asten
// for Adsscripts.com
//
// Created : 22-07-2021
// Last update: 17-08-2022 - Added an overview sheet with account scores
//
// ABOUT THE SCRIPT
// Create an overview of the Optimization Score for each campaign
// in your account and the score on account-level. The OptiScore-tracker 
// will show the score per month in a spreadsheet. For use in MCC.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
 LOG : true,   
 
 // Set a home folder for this script to put the data in.
 // Within the homefolder, a folder for this account will be created.
 // The homefolder doesn't need to be in your Drive already, the script
 // will check and create the folder when needed
 DRIVE_FOLDER : "OptiScore Tracker", 
 
 // Report campaigns in the Q-report for you to take action
 OPTISCORE_THRESHOLD : "75",

 // Only select campaigns with this label. Leave empty to ignore. You can process up to 50 accounts.
 ACCOUNT_LABEL: "Active account",
 
 // To receive an email with campaigns that score below the threshold, set to 'true'
 EMAIL_REPORT : true,
 EMAIL_RECIPIENTS : “email@example.com”,
 EMAIL_SUBJECT : "OptiScore Alert"
 
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {
 
 // Select accounts. Use label if set in config
 var accountIterator = AdsManagerApp.accounts();
  if(config.ACCOUNT_LABEL != ""){
   accountIterator = accountIterator.withCondition("LabelNames CONTAINS '"+config.ACCOUNT_LABEL+"'");
  }
 accountIterator = accountIterator.withLimit(50).get();
 
 var emailContent = "";
 var rootFolder = checkFolder(DriveApp.getRootFolder(), config.DRIVE_FOLDER);
 var accountOverviewSheet = checkSheet(rootFolder, "Account Overview");
 var accountOverviewTab = checkTab(accountOverviewSheet, "Account Overview", ["Date","Account","OptiScore"]);

 for (const account of accountIterator) {
  AdsManagerApp.select(account);
 
  // Select the folder for this account. The script will create folder(s) when not in Drive yet.
  var accountFolder = checkFolder(rootFolder, AdsApp.currentAccount().getName() + " (" + AdsApp.currentAccount().getCustomerId() + ")");

  // We use yesterday for data collecting and reporting
  var today = new Date();
  var yesterday = new Date(today);
  yesterday.setDate(yesterday.getDate() - 1);
  var year = yesterday.getFullYear();
  var quarter = Math.floor((yesterday.getMonth() + 3) / 3);

  // Check for existing spreadsheets or create them
  var dataSheet = checkSheet(accountFolder, "OptiScore Tracker Data - " + year + " - Q" + quarter);
  var summarySheet = checkSheet(accountFolder, "OptiScore Tracker - Summary")

  // Check for existing sheets or create them
  var campaignAlertTab = checkTab(dataSheet, "Campaign Alerts", ["Campaign","CampaignId","OptiScore"]);
  var campaignDataTab = checkTab(dataSheet, "Campaign Data", ["Date","CampaignId","Campaign","OptiScore","Impressions","Clicks"]);
  var accountSummaryTab = checkTab(summarySheet, "Summary Data", ["Date", "OptiScore", "OptiScore Weight"]);

  // Collect campaign data
  var campaignQuery = "SELECT campaign.name, campaign.id, campaign.optimization_score, metrics.impressions, metrics.clicks FROM campaign WHERE campaign.status = 'ENABLED' AND campaign.serving_status = 'SERVING' AND segments.date DURING YESTERDAY";
  var campaignReport = AdsApp.report(campaignQuery);

  // Clear alert tab, to only reflect actual scores
  campaignAlertTab.deleteRows(2,campaignAlertTab.getLastRow())

  var campaignRows = campaignReport.rows();
  while(campaignRows.hasNext()){
   var row = campaignRows.next(); 

   campaignDataTab.appendRow([yesterday.toLocaleDateString("nl-NL"),row["campaign.id"],row["campaign.name"],(row["campaign.optimization_score"] * 100).toFixed(2),row["metrics.impressions"],row["metrics.clicks"]])

   if(row["campaign.optimization_score"] < (config.OPTISCORE_THRESHOLD/100)){
    campaignAlertTab.appendRow([row["campaign.name"],row["campaign.id"],(row["campaign.optimization_score"] * 100).toFixed(2)]);
   }

  } // campaignIterator

  // Collect account data for the summary spreadsheet
  var accountQuery = "SELECT customer.optimization_score, customer.optimization_score_weight, customer.descriptive_name FROM customer";
  var accountReport = AdsApp.report(accountQuery);

  var accountRows = accountReport.rows();
  while(accountRows.hasNext()){
   var accountRow = accountRows.next();

   accountSummaryTab.appendRow([today.toLocaleDateString("nl-NL"),(accountRow["customer.optimization_score"] * 100).toFixed(2),accountRow["customer.optimization_score_weight"].toFixed(2)]);
   accountOverviewTab.appendRow([today.toLocaleDateString("nl-NL"),accountRow["customer.descriptive_name"] ,(accountRow["customer.optimization_score"] * 100).toFixed(2)]);
   emailContent += accountRow["customer.descriptive_name"] + ": " + (accountRow["customer.optimization_score"] * 100).toFixed(2) + "%<br />";
  } // accountIterator

  // Last fix of sheets
  campaignAlertTab.autoResizeColumns(1,campaignAlertTab.getLastColumn()); 
  campaignDataTab.autoResizeColumns(1,campaignDataTab.getLastColumn()); 
  accountSummaryTab.autoResizeColumns(1,accountSummaryTab.getLastColumn()); 
  
 }
 
 if(config.EMAIL_REPORT === true){
  sendEmail(emailContent);
 }
 
} // function main()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkFolder(root, folderName){
 
 if(root.getFoldersByName(folderName).hasNext()){  
  var driveFolder = root.getFoldersByName(folderName).next();
  
   if(config.LOG === true){
    Logger.log("Selected folder " + folderName);   
   }  
 } else {  
  var driveFolder = root.createFolder(folderName);
  
   if(config.LOG === true){
    Logger.log("Created folder " + folderName);   
   }
 }
 
 return driveFolder;  
 
} // function checkFolder

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkSheet(folder, sheetName){
 
 if(folder.getFilesByName(sheetName).hasNext()){
  var sheet = folder.getFilesByName(sheetName).next();
  
  if(config.LOG === true){
   Logger.log("Selected file " + sheetName);   
  }
 } else {
  var sheet = SpreadsheetApp.create(sheetName);
  var file = DriveApp.getFileById(sheet.getId());
  var destFolder = DriveApp.getFolderById(folder.getId());
  file.moveTo(destFolder);

   if(config.LOG === true){
    Logger.log("Created file " + sheetName);   
   }
 }
 
 return sheet;
 
} // function checkSheet

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkTab(file, tabName, headers){
 
 if(SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName(tabName)){
  var tab = SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName(tabName);
  
  if(config.LOG === true){
   Logger.log("Selected tab " + tabName);   
  }
 } else {
  var tab = SpreadsheetApp.openById(file.getId()).insertSheet(tabName);
  
  // Set content
  tab.appendRow(headers);
  
  if(tab.getMaxColumns() - tab.getLastColumn() != 0){
   tab.deleteColumns(tab.getLastColumn() + 1, tab.getMaxColumns() - tab.getLastColumn());
  }

  tab.getRange(1,1,1,tab.getLastColumn()).setFontWeight("bold");
  
   if(config.LOG === true){
    Logger.log("Created tab " + tabName);   
   }
 }
 
 // Remove default tab in Dutch
 if(SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName("Blad1")){
  var defaultSheet = SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName("Blad1")
  SpreadsheetApp.openById(file.getId()).deleteSheet(defaultSheet);
 }
 
 // Remove default tab in English
 if(SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName("Sheet1")){
  var defaultSheet = SpreadsheetApp.openById(file.getId()).getSheetByName("Sheet1")
  SpreadsheetApp.openById(file.getId()).deleteSheet(defaultSheet);
 }
 
 return tab;
 
} // function checkTab

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function sendEmail(emailContent){
  
 MailApp.sendEmail({
  to: config.EMAIL_RECIPIENTS,
  subject: config.EMAIL_SUBJECT,
  htmlBody: 
  "Some campaign(s) in your accounts have an OptiScore below the threshold.<br />" +
  "Maybe you should do something about that.<br /><br />" +
  emailContent +
  "<br />Cheers,<br /><b>Adsscripts.com</b>"
 });

 if(config.LOG === true){
  Logger.log("Email send");
 }
 
} // function sendEmail
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop